Organisering

Vedtektene gjelder fra 2005. Justeringer av teksten er gjort i Årsmøtevedtak i 11.03.94, 2.02.2000 og 15.02.2005.

1

Laget består av musikkinteresserte kvinner og menn som ønsker å støtte opp om folkemusikken i sin alminnelighet, og som ønsker å ta vare på og utøve den gamle dansemusikken og dens tradisjoner i Eiker i særdeleshet. Laget vil ta seg av ungdom som har lyst og anlegg for å utøve denne musikkformen. Laget står tilsluttet FolkOrg.

2

Som medlemmer med stemmerett opptas alle interesserte som godtar Vedtektene og betaler kontingent. Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse.

3

Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned. Vanlige saker avgjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme saken. Forandring av Vedtektene må behandles av Årsmøtet og avgjøres med 2/3 flertall, etter først å være behandlet av styret.

4

Til styret velges 5 medlemmer som består av følgende:

Leder
Sekretær
Kasserer
Musikkleder
Styremedlem
 
Det velges ett varamedlem.
Styret velger selv nestleder.

Styremedlemmenes funksjonstid er 2 år, og valgene ordnes slik at halve styret er på valg annet hvert år. Det holdes jevnlige styremøter som behandler organisasjonssaker og musikkspørsmål. Den som har vært med i styret kan nekte gjenvalg for samme tidsrom som det er tjenestegjort. Det velges samlingsstyrer med funksjonstid 2 år som innkalles til styremøte når styret finner behov for det. Årsmøtet kan støtte at samlingsstyrerens funksjon kombineres med en av de øvrige styremedlemmers oppgaver når man finner det formålstjenlig . Det velges 2 medlemmer til valgkomite med funksjonstid 2 år slik at et medlem er på valg annet hvert år. Det velges 2 revisorer med funksjonstid 2 år, slik at en revisor er på valg annet hvert år. Medlemmer av laget kan ikke nekte å bli valgt.

5

Leder innkaller til, og leder alle møter. Det holdes jevnlige styremøter og medlemsmøter minst 2 ganger i året. Leder anviser alle utbetalinger og ivaretar lagets interesser på alle områder. Utbetaling til leder skal anvises av sekretær. Sekretær skal føre møteprotokoller, medlemslister, årsberetning og ivaretar lagets korre- spondanse. Kasserer fører regnskap og årsavslutning etter god regnskapsskikk, og utfører nødvendige inn - og utbetalinger, samt utarbeider budsjett. Musikkleder utarbeider forslag til repertoar og leder musikkøvinger og spilleoppdrag. Musikkleder har fullmakt til å knytte til seg ytterligere assistenter. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer er tilstede. Samlingsstyrer forvalter lagets eiendeler og sørger for tilfredstillende forsikring og oppbevaring. Det føres kontinuerlig oversiktliste over eiendelene. Samlingsstyrer samler noter/musikk av lokale komponister.

6

Styret kan sende en eller flere spellemenn til kappleiker og gi økonomisk hjelp i fall de synes laget har midler nok til det.

7

Laget er strengt upolitisk. Medlemmer som ved sin holdning og oppførsel skader lagets renommé, skal utvises av laget. Styrets avgjørelse i en slik sak kan appelleres til medlemsmøte.

8

Forslag om lagets oppløsning må behandles på Årsmøte og vedtas med 2/3 flertall for å være gyldig. Lagets midler blir da å overlate til den organisasjon i Eiker som ligger nærmest opp til formålsparagrafen.

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'