Har NRK glemt sitt kultur– og samfunnsansvar?


Et kutt i NRKs arkiv- og researchavdeling vil ha store konsekvenser for vår kulturarv.
1/1Linda Dyrnes , FolkOrg

28. januar holdt NRK et møte der de skulle avgjøre om de skal halvere antall ansatte i Arkiv– og researchavdelingen. De har hatt en konsekvensutredning om dette som blant annet sier at det absolutt laveste antall ansatte de kan ha for å gjøre jobben til avdelingen er 54. Styringsgruppens innstilling er at det skal reduseres til 50 årsverk i 2015 og til 45 i 2016. I dag har avdelingen 86 årsverk.

Hva slags konsekvenser har dette for musikkbransjen og vår kulturarv?

Slik jeg har forstått det blir musikkarkivet til NRK med dette nedlagt, programskaperne skal selv kjøpe inn og katalogisere etter behov – les; helt tilfeldig. NRKs arkiv er gull verdt. Med den foreslåtte løsningen har man ikke lenger et systematisk arkiv fra 2015. Det vil i stedet basere seg på tilfeldigheter og innsalg fra de store selskapene. Faren for at de kommersielle sjangerne blir dominerende er store. Hva med NRKs ansvar for de smalere sjangerne som folkemusikk og jazz? Ser vi for oss en framtid der NRK er aktivt med på å minske bredden på musikk som produseres i Norge gjennom å overlate innkjøp til tilfeldige enkeltansatte? Hva betyr dette for norsk musikk?

Et tilfeldig arkiv vil etter min mening bidra til at vi mister oversikten over musikkhistorien framover.

Hvordan skal vi få en god og grundig musikkjournalistikk i NRK med store hull i arkivene? NRK sier de er opptatte av å foreta kutt som i minst mulig grad berører programproduksjon. Skjønner de ikke at arkivene er helt vesentlige for en god programproduksjon? Det er foreslått av strømmetjenester som WIMP skal kunne erstatte innkjøp av musikk med tilhørende arkiv, men WIMP kan ikke ta den rollen – det er noe helt annet.

Vårt felles eie

For folkemusikken har NRK alltid vært viktig. De har et enormt arkiv med egenproduserte opptak av folkemusikk. Norge har ratifisert UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv. NRKs arkiv blir mye benyttet av gamle og unge kulturbærere innen folkemusikk, for nettopp å kunne holde vår kulturarv i live. Det er en skatt som NRK sitter på, og den er vårt felles eie. NRK, som en lisensfinansiert kanal, må ha et ansvar for vår immaterielle kulturarv. Dette arkivet er ikke noe verdt uten ansatte med kompetanse på både folkemusikk og det systemet som er i bruk. Det kan se ut til at de foreslår å kutte den ene ansatte med ansvar for folkemusikk i arkivet.

Radiokanalen NRK folkemusikk er i dag driftet av ansatte på arkivet. Tenker NRK at NRK folkemusikk skal fjernes?

Skal NRK slutte å lage egenproduserte opptak av folkemusikk, som for eksempel fra Landskappleiken? De har allerede redusert mengden opptak. Opptakene fra Landskappleikene gjennom alle år er en dokumentasjon som er umulig å verdsette i penger. I 2011 fikk NRK og Ta:lik Folkelarmpris for en CD-utgivelse basert på arkivet i NRK – den type arbeid blir det vanskelig å se for seg med et slikt kutt.

Jeg håper at NRKs styringsgruppe tok fram sitt mandat igjen før denne avgjørelsen, slik at de fikk repetert hva slags oppdrag de har. Jeg vil særlig minne om NRK-plakatens punkt 3: NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur. I punkt h heter det: ”NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne. Selskapet skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen. Arkivtilbudet skal i hovedsak være gratis tilgjengelig.”

Denne tilgjengeliggjøringen og digitaliseringen er jeg redd vi kan se langt etter med de kuttene NRK nå foreslår.


Tilbake

Informasjon:

Image

Image


Image


Image'